Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności osw1.grudziadz.pl

Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej osw1.grudziadz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą odostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy graficzne nie posiadają poprawnie sformułowanego opisu alternatywnego
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • szybkie przemieszczanie wskaźnikiem myszki po nawigacji może powodować efekt migotania
 • występują miejsca na stronie, w których kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi mniej niż 4,5:1, a sama strona nie posiada opcji włączenia wysokiego kontrastu
 • brak opcji zmiany wielkości czcionki
 • brak opcji ustawienia odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami, a samo to powoduje utratę czytelności i funkcjonalności
 • po powiększeniu strony o 200%, część informacji ze strony nie jest dostępna
 • mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony ogranicza jej treść i funkcje
 • tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków, tytułów i opisów
 • tabele będące szkieletem strony nie mają jasno określonej roli
 • brak mapy strony, a wyszukiwarka jest dostępna tylko z poziomu klawiatury
 • informacje o błędzie w formularzu mogą być niezrozumiałe dla niektórych użytkowników
 • komunikaty o statusach lub błędach nie są dostępne dla technologii wspomagających
 • na niektórych stronach nagłówki mogą być zdefiniowane w nieodpowiedniej kolejności
 • cel i działanie niektórych linków na stronie może być trudne do zrozumienia
 • linki nie są spójnie wyróżnialne wizualnie
 • na stronie występują błędy walidacji
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • obrys oznaczający aktywny element podczas korzystania strony klawiaturą, może być słabo widoczny na niektórych elementach
 • link do dokumentu do pobrania nie posiada informacji o jego rozmiarze
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Creato Tomasz Paduch, ul. Hallera 17/19, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-221-30-75.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Drozdowska, zper@grudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 46 234 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku szkoły. Budynek szkoły jest wielokondygnacyjny, posiada trzy wejścia. Wejście główne od ulicy Parkowej jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście boczne od strony dziedzińca – placu jest także niedostępne, natomiast drugie boczne wejście do budynku wprost z poziomu terenu jest dostępne architektonicznie, tzn. posiada podjazd do kondygnacji najniższej w budynku szkoły, ale nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest przyścienna platforma – winda umożliwiająca dostanie się na 3 kondygnacje – korytarze (bez dostępu do kondygnacji w piwnicy) umiejscowiona na zachodnim bocznym szczycie budynku szkoły. Nie ma tam głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wszystkie kondygnacje połączone są dwiema klatkami schodowymi bez windy. Przemieszczanie się na wózku inwalidzkim wewnątrz budynku ze zmianą kondygnacji możliwa jest za pomocą w/w platformy-windy.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Na każdej kondygnacji toaleta jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, bez systemów dźwiękowych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze po jednej stronie i na jednej wysokości. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Do budynku zamontowana jest zewnętrzna platforma-winda. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek ośrodka:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku ośrodka. Budynek ośrodka posiada 3 wejścia z poziomu terenu – podjazdy i równy teren od strony ulicy Parkowej, ulicy Budowlanych i od dziedzińca placówki. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest wielokondygnacyjny. Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje umożliwia wewnętrzna winda dostępna z każdego wejścia.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Na każdej kondygnacji toaleta jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, bez systemów dźwiękowych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze po jednej stronie i na jednej wysokości. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek sali sportowej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku sali sportowej. Budynek sali sportowej posiada dostępne wejście główne z poziomu terenu i wejście boczne od strony wschodniej, gdzie znajduje się podjazd. Budynek jest parterowy. Nie ma tam głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Na każdej kondygnacji toaleta jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, bez systemów dźwiękowych. W korytarzu wewnętrznym pomiędzy poziomem sali gimnastycznej a pływalni jest podjazd z poręczami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W w/w budynkach:

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z niewielkiego placu przed budynkiem szkoły od ul. Parkowej.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem do głównych części wspólnych budynków typu korytarz, hol przy sekretariacie. Ewentualne ograniczenia dotyczą wstępu do pomieszczeń specjalnych typu kuchnia, sypialnie, pracownie specjalistyczne terapeutyczne, pływalnia z uwagi na zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i sanitarnych.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynki nie są wyposażone w aplikację tłumacza polskiego języka migowego online, nie można na miejscu skorzystać z tłumacza języka migowego.