EDUKACJA ZDALNA

Numery telefonów do pedagogów ZPER  (porady i konsultacje):

Pedagog Beata Tadajewska: tel: 695 354 062

poniedziałek 8.00 - 12.00

wtorek 8.00 - 12.00

środa 12.00 - 16.00

czwartek 12.00 - 16.00

piątek 12.00 - 16.00

Pedagog Małgorzata Janowska tel: 695 360 387

poniedziałek 12.00 - 16,00

wtorek 12.00 - 16.00

środa 8.00 - 12.00

czwartek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

------------------------------------------

Do wiadomości 

Grudziądz, dn.25.03.2020r.

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora ZPER w Grudziądzu z dnia 25.03.2020r. w sprawie wprowadzenia metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 §1 W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.(Dz.U. 2020, poz.493) wprowadza się wybrane rozwiązania zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r. Anna Drozdowska Dyrektor ZPER w Grudziądzu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora ZPER w Grudziądzu Dyrektor ZPER w Grudziądzu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.(Dz.U. 2020, poz.493) zwanego dalej Rozporządzeniem zarządza, co następuje: §1 Zawiadomienie o wybranych rozwiązaniach Informuję nauczycieli, wychowawców, uczniów/wychowanków oraz rodziców o wprowadzeniu wybranych rozwiązań dotyczących wprowadzenia metod i technik kształcenia na odległość w realizacji zadań placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. § 2 Koordynacja współpracy w ramach realizacji zadań Zobowiązuję nauczycieli, wychowawców, do utworzenia przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych internetowych (np. Messenger, WhatsApp) lub telefonicznych – sms, mms grup uczniów, grup wychowanków – jedna grupa przypisana konkretnemu nauczycielowi, wychowawcy zwana dalej „grupą nauczyciela”, „grupą wychowawcy”. Nauczyciel, wychowawca jest administratorem grupy w ramach swoich zajęć dla wszystkich uczniów, wychowanków uczestniczących w jego zajęciach. Poza tym nauczyciele, wychowawcy, specjaliści mogą przekazywać materiały dla uczniów, wychowanków i rodziców na stronę internetową placówki i informują o tym odbiorców np. telefonicznie. W przypadku, kiedy niemożliwe jest korzystanie z elektronicznej formy edukacji dopuszcza się realizowanie edukacji w formie papierowej – np. karty pracy, zadania przekazywane rodzicom ucznia za pośrednictwem placówki. Nauczyciel, wychowawca zostawia w sekretariacie placówki materiały dla ucznia/wychowanka umieszczone w bezpiecznym opakowaniu, które rodzic odbiera po uprzednim umówieniu się z nauczycielem/wychowawcą lub materiały zostaną wysłane pocztą na adres domowy ucznia, wychowanka. Nauczyciele wychowawcy klas koordynują kontakt poszczególnych nauczycieli z uczniami klasy, na bieżąco monitorują sytuację uczniów, wspierają uczniów i ich rodziców oraz udzielają im bieżącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowawcy klasy zapisanymi w statucie placówki. Nauczyciele zajęć ustalają sposoby komunikacji z uczniami i ich rodzicami z nauczycielem wychowawcą klasy, a następnie realizują swoje zadania poprzez ten ustalony sposób. Wychowawcy ustalają sposoby komunikacji z wychowankami i ich rodzicami we współpracy z nauczycielami wychowawcami klas, do których uczęszczają wychowankowie. Nauczyciele i wychowawcy zapewniają uczniom, wychowankom i rodzicom możliwość konsultacji poprzez ustalony wzajemny kanał komunikacyjny w czasie wzajemnie uzgodnionym, na bieżąco udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wsparcia. Specjaliści: pedagodzy, logopeda, psycholog, socjoterapeuta udzielają konsultacji, porad i pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez kontakt telefoniczny lub inny komunikator z rodzicami, uczniami, wychowankami w ustalonych indywidualnie terminach. Kontakt do specjalistów udostępniony będzie za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy, jak też poprzez informacje zawarte na stronie internetowej placówki: www.osw1.grudziadz.pl § 3 Ustalenie zasad monitorowania postępów ucznia, wychowanka „Grupa nauczyciela, grupa wychowawcy” umożliwi bezpośredni kontakt z uczniem, wychowankiem w celu przekazywania materiałów w postaci m.in. zadań, ćwiczeń, instrukcji, etc. do wykonania zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami edukacyjnoterapeutycznymi zawartymi w IPET oraz realizację podstawy programowej. Ilość przesyłanych uczniom, wychowankom materiałów należy dostosować przede wszystkim do ich możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. W ramach funkcjonowania „grupy nauczyciela, grupa wychowawcy” możliwe będzie sprawdzanie poziomu rozwiązań poszczególnych zadań przez ucznia, bieżące ich monitorowanie oraz ewentualne korygowanie. Uczniowie, wychowankowie wykonują powierzone im zadania np. w zeszytach przedmiotowych, kartach pracy czy oddzielnych kartkach papieru. Sposób wykonania i udokumentowania pracy ucznia, wychowanka zależy od ustaleń nauczyciela, wychowawcy. § 4 Ustalenie zasad oceniania i kontaktu z uczniami Nauczyciele powinni dokonywać oceniania bieżącego pracy uczniów biorąc pod uwagę również ich zaangażowanie. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych uczniowie mogą być zobligowani przez nauczyciela do przekazywania np. zdjęć wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do ustalenia zasad oceniania bieżącego uczniów, jak również informowania uczniów i rodziców o postępach uczniów nie jest konieczna nowelizacja statutu placówki. § 5 Egzaminy i sprawdziany Rozwiązania dotyczące egzaminów i sprawdzianów przyjmujemy w treści zawartej w statucie placówki z uwzględnieniem ograniczeń jakie narzuca zdalne nauczanie. § 6 Dokumentowanie zadań placówki Nauczyciele oraz wychowawcy zobowiązani są do dokonywania wpisów w dziennikach zajęć zgodnie z realizowanymi tematami lekcji i zajęć – wpisy proszę uzupełnić na terenie placówki tylko w sytuacji pewności zachowania środków bezpieczeństwa przeciw zarażeniu koronawirusem. Wpisy w dziennikach uzupełnione zostaną w terminie późniejszym wskazanym przez dyrektora. W celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych osób nauczyciele, wychowawcy i specjaliści dokumentują bieżące realizowanie zadań w postaci sprawozdania określonego przez dyrektora. Dokładne informacje dotyczące dokumentowania można konsultować z dyrektorem. § 6 Wybór źródeł i materiałów do realizacji zajęć Zajęcia mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl, • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii • skanowanych materiałów z podręczników i ćwiczeń, • materiałów własnych nauczycieli, • innych, po konsultacji z dyrektorem. Rozwiązania należy dostosować do specyfiki kształcenia specjalnego w placówce, rodzaju prowadzonych zajęć, rodzaju obowiązków nauczyciela jak również do predyspozycji uczniów, wychowanków i możliwości technicznych w ich rodzinach. W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi zajęcia mogą być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w placówce. § 7 Informacje ogólne

Na pytania odpowiedzi udziela Dyrektor ZPER w Grudziądzu nr telefonu: 607 137 900, e mail: zper@grudziadz.pl adres strony internetowej: www.osw1.grudziadz.pl Anna Drozdowska Dyrektor ZPER

 

Drodzy Rodzice,

wychowawcy są do Waszej dyspozycji pod podanymi Wam numerami telefonów, gdzie udzielą niezbędnych informacji. (SS)

Materiały dla uczniów, do pracy w domu znajdziecie TU

W Plikach do pobrania (znajduje się na dole strony) znajdą Państwo przydatne informacje od Pań Pedagog.

"Rodzicu, potrzebuję Twojej obecności, szczególnie teraz"

"Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii? Rozmowa z psychologiem dr Tomaszem Srebnickim"

"Rodzicu, potrzebuję Twojej obecności, szczególnie teraz ... mp4" dr Adriana Kloskowska

Poniżej zamieszczamy linki do stron z informacjami:

- Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl

- Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- Urząd Miejski w Grudziądzu