Informowanie

1. Informacje o działalności naszej placówki dostępne są na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook

2. Aktualności z życia szkoły/klasy/grupy umieszczane są dodatkowo na szkolnych tablicach informacyjnych

3. Sprawy dotyczące dziecka poruszane są podczas następujących zebrań:

- zebranie ogólne z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami (na początku roku szkolnego)

- zebrania klasowe/grupowe (co dwa miesiące)

- zebranie z rodzicami dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju (1 raz w roku szkolnym na wiosnę)

- zebranie z rodzicami dzieci nauczanych indywidualnie (1 raz w roku szkolnym na wiosnę)

4. Na bieżąco odbywa się telefoniczna wymiana informacji lub indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami w dogodnym terminie ustalonym z wychowawcą klasy

5. W celu przekazywania spostrzeżeń i uwag nauczyciela na temat funkcjonowania dziecka w szkole prowadzone są zeszyty korespondencji