KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zakresie
monitoringu wizyjnego                                                                  

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, którą reprezentuje dyrektor.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

          m.smelkowska@um.grudziadz.pl

         nr tel.  56 45 10 360 lub 361

3. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w placówce będą przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
  2. kategoria danych osobowych: wizerunek

4. Żródłem danych jest system monitoringu.

5. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).

6. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez 5 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 531 03 00

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.

 

  1. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.