Komunikaty

  1. Zajęcia w basenie realizowane w wodzie, która spełnia normy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 
  2. Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni przy ZPER w Grudziądzu z dnia 27.10.2021 r. dokonana przez MWiO w Grudziądzu stwierdza przydatność wody do kąpieli w niecce basenowej pływalni krytej przy ZPER w Grudziądzu.