Koncepcja pracy Placówki

                   „Bo trzeba wciąż piąć się na szczyt …”

 

•     Poszanowanie godności każdego człowieka

•    Wzajemne zrozumienie i poczucie więzi

•    Indywidualne wymagania wobec uczniów i wychowanków

  •  Nowe, niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie edukacji i wychowania

•    Otwartość na potrzeby środowiska lokalnego

•    Samorządność uczniów i wychowanków

•    Wzmacnianie wiary we własne możliwości

•    Pokonywanie własnych słabości 

•    Zaangażowanie całej społeczności w życie placówki

 

INDYWIDUALNOŚĆ  -  JEDNOŚĆ  -  HARMONIJNY ROZWÓJ

 

Wartości

Odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, poszanowanie drugiego człowieka, partnerstwo, dialog, dobra komunikacja interpersonalna - jako podstawa dla określenia wizji i skutecznej realizacji zamierzonych celów.

Wartości

Wizja Zespołu jako organizacji uczącej się, o wysokich standardach, nowoczesnej, cieszącej się uznaniem, otwartej na indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego i jego rodziców, kreatywnej, gdzie można uzyskać wsparcie i zrozumienie, w której zapewnia się harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka przygotowując je do samodzielności i życia w społeczeństwie z uwzględnieniem  jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.