Nadanie imienia

Prace nad wyborem patrona szkoły trwały dwa lata. Pośród proponowanych kandydatur nie było zdecydowanego faworyta. Pojawiały się nazwiska poetów, sportowców a wszystko związane było z Polską i to dało początek próbom pogodzenia idei patriotyzmu z hasłem akceptowanym przez ogół zainteresowanych czyli uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wreszcie po konsultacjach z Radą Pedagogiczną z udziałem Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy na patrona naszej szkoły propozycję, która brzmi Polskich Olimpijczyków. Wybierając Polskich Olimpijczyków na patrona szkoły kierowaliśmy się tym, że sport i olimpizm w prawie sześćdziesięcioletniej historii szkoły zawsze znajdowały ważne miejsce w jej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od wielu lat uczniowie nasi aktywnie uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych i to z wielkimi sukcesami. Bliskie są nam osiągnięcia naszych paraolimpijczyków i nawet mieliśmy swojego reprezentanta w kadrze paraolimpijskiej.

Wierzymy, że edukacja przez sport oraz edukacja olimpijska pomaga we wszechstronnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Wartości olimpijskie, np. zasadę fair play we współzawodnictwie, pokonywanie własnych słabości, wiarę w zwycięstwo, szacunek i tolerancję dla rywala zmagań sportowych (często innej rasy lub narodowości) można przyjąć za wyznaczniki postępowania i ważne obok innych drogowskazy w życiu codziennym.

O wyborze patrona w dużej mierze  zadecydowały wartości jakie niosą idee olimpijskie. Czysta, sportowa walka, uczciwa rywalizacja, postępowanie zgodne z zasadami "fair play", satysfakcja którą daje nie tylko zwycięstwo, ale również sposób w jaki się walczyło,  umiejętność ponoszenia porażki i to, że podjęło się zmagania. Od początku istnienia szkoły staramy się wprowadzać w życie te zasady, teraz odwołując się do patrona  szkoły będzie nam łatwiej je realizować.  Olimpijczycy uczą nas, że marzenia się spełniają, potrzebny jest jednak do tego wysiłek, cierpliwy trening oraz upór w dążeniu do celu. Nasi uczniowie dobrze rozumieją, że na sukces w edukacji i w sporcie trzeba się mocno napracować. Teraz będą dla nas wzorem w naszych dążeniach i poczynaniach wielcy polscy sportowcy. Nadanie szkole imienia Polskich Olimpijczyków  umożliwia uczniom lepsze zrozumienie idei olimpizmu. Wychowawcom pozwala kreować taki obraz dobrego sportowca, który może być wzorem dla dzieci i młodzieży. 

Czy olimpizm może być sposobem na życie i to nie tylko dla sportowców? Czy uniwersalne wartości idei fair play, coś znaczą w życiu rodzinnym, w klasie, w szkole, w kręgach koleżeńskich, w stosunkach międzyludzkich, w polityce, w biznesie? Chyba tak, bo przecież takie wartości jak uczciwość, wiara w zwycięstwo, poszanowanie drugiego człowieka są uniwersalne. Dlatego imię  Polskich Olimpijczyków uważamy za najlepsze dla naszej placówki.

20.06.2007 roku spełniły sie marzenia wielu uczniów, nauczycieli, rodziców, Ośrodek otrzymał imię i sztandar. Imię Polskich Olimpijczyków. Dzień ten został ustanowiony świętem Ośrodka, dla uczczenia tak doniosłej uroczystości w ścianie budynku internatu wmurowano tablicę pamiątkową, wydano pamiątkowy medal z gliny, skomponowano i napisano słowa hymnu Ośrodka.