Oddziały Przedszkolne

  • Dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oddział przedszkolny liczy do 8 dzieci. 
  • Dla dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Oddział przedszkolny liczy od 2 do 4 dzieci

Z uwagi na stan zdrowia dziecka utrudniający bądź uniemożliwiający uczęszczanie na zajęcia organizujemy nauczanie w formie indywidualnych zajęć zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi organizujemy dla uczniów zgodnie z ich potrzebami zajęcia rewalidacyjne np.: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A. Tomatis, Kynoterapia, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy  terapii behawioralnej, integracjia sensoryczna, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa, Sala doświadczania świata, rozwój aktywności twórczej, zajęcia muzyczne

Zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę świetlicową

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychoedukacyjnymi. 

Uczniom zapewniamy pobyt w Internacie, gdzie ponoszone są koszty związane tylko z wyżywieniem. Internat czynny jest od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego

Oddział przedszkolny OrA - Adriana Nowak

Oddział przedszkolny OrB – Lewandowska Magdalena

Oddział przedszkolny OrC – Wojciechowska Aleksandra