Prawa i obowiązki uczniów

Każdy uczeń SOSW nr 1 powinien znać swoje prawa i obowiązki.

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. Znajomości swoich praw.
 3. Zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów.
 4. Zapoznania się z systemem oceniania obowiązującym w szkole i do oceny zgodnej z jego założeniami.
 5. Jawnej oceny.
 6. Opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa.
 7. Życzliwego, traktowania przez nauczycieli i innych pracowników ośrodka.
 8. Swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 9. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów.
 10. Odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii.
 11. Uzyskania pomocy w przypadku  trudności w nauce.
 12. Korzystania z pomocy pedagoga oraz psychologa, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 13. Korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 14. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie ośrodka.
 15. Uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku i rekreacji.
 16. Tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego
 17. Ochrony swojej własności.
 18. Nauczania indywidualnego, jeśli wymaga tego sytuacja osobista.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegania obowiązujących w ośrodku przepisów, regulaminów i procedur.
 2. Godnego reprezentowania ośrodka.
 3. Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników ośrodka oraz kolegów.
 4. Przestrzegania zasad higieny, dbania o własne zdrowie i życie: nie wolno palić papierosów, pić alkoholu, odurzać się.
 5. Noszenia czystego i schludnego stroju.
 6. Systematycznej nauki i pracowania nad własnym rozwojem
 7. Aktywnego uczestnictwa i zajęciach lekcyjnych i życiu ośrodka.
 8. Starannego wykonywania powierzonych zadań oraz współpracowania w zespole klasowym.