Program Za życiem

Ośrodek Koordynacyjno –Rehabilitacyjno- Opiekuńczy

w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu

Na podstawie porozumieniazawartego pomiędzy Gminą-miasto Grudziądz a Ministerstwem EdukacjiNarodowej dla potrzeb Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”(Priorytet II, działanie 2.4 - Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością) Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych

w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25 w latach 2017-2021pełni funkcję

wiodącego  ośrodka  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

 

Od dnia 12 grudnia 2017 r. w ramach Programu prowadzone są w Zespole Placówek bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 • zajęcia te odbywają się na podstawie dostarczonej do Zespołuopinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczone są dla dzieci, u których została wykryta niepełnosprawność lub zagrożenie wystąpienia niepełnosprawności
 • zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka z uwzględnieniem rozwoju jego aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym
 • celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych dziecka, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami oraz wsparcie rodziny dziecka

 

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka  - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu

 

W ramach zajęć, w zależności od indywidulanych potrzeb i możliwości dziecka, stosowane są m.in. metody, takie jak: 

·           terapia integracji sensorycznej

·           terapia polisensoryczna

·           Snoezelen - sala doświadczania świata

·           terapia behawioralna

·           terapia z wykorzystaniem lalki terapeutycznej „EmpathyDolls”

·           terapia metodą M. Montessori

·           terapia metodą M.CH. Knill

·           terapia metodą A.Tomatisa

·           terapia metodą EEG Biofeedback

·           terapia Makaton

·           metoda dobrego startu 

·           wspomaganie rozwoju mowy, porozumiewania się i kompetencji komunikacyjnych

·           terapia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne

·           gimnastyka korekcyjna

·           rehabilitacja ruchowa

·           terapia korekcyjno-kompensacyjna

·           terapia ręki

·           terapia  taktylna

·           socjoterapia

·           kynoterapia

·           terapia logopedyczna

·           terapia pedagogiczna

·           terapia psychologiczna

 

Sposób prowadzenia zajęć:

 • terapeuta pracuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualnie
 • współpraca z rodziną dziecka polega m.in. na udzielaniu instruktażu, porad, konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
 • praca terapeutów uwzględnia zalecenia określone w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię, a także preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Zespole PlacówekEdukacyjno – Rewalidacyjnych lub telefonicznie: (56) 46 234 26, 609 004 795.

Informacje na temat programu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-rzadowy-za-zyciem

 • wniosek- udział dziecka w zajęciach w ramach programu „Za życiem”