Przyjaciele Placówki

 

Stowarzyszenie "Otwarte Serca"

Bezinteresowne niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym jest jednym z zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie "Otwarte Serca" w Grudziądzu.

Dzięki pozyskiwanym środkom zapewniamy naszym podopiecznym niezbędny w leczeniu sprzęt edukacyjno-rehabilitacyjny, pokrywamy koszty leczenia i rehabilitacji. Budujemy place zabaw i organizujemy różne wyjazdy, które uczą dzieci samodzielności i dają wiele radości.

Współpracujemy z wieloma instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz dzieci takimi jak np. szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Stowarzyszenie "Otwarte Serca" jest organizacją NON PROFIT to znaczy, że wszelkie pozyskane środki z różnych akcji charytatywnych w całości przekazywane są na cele statutowe.

Posiadamy również status Organizacji Pożytku Publicznego, który uprawnia nas do otrzymywania środków w postaci 1% od podatników.

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Pedagogicznych w Toruniu

 1. Współpraca w zakresie zapewniania jakości kształcenia i budowy kultury jakości,

 2. Współpraca w zakresie doskonalenia procesu kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział, w tym zwłaszcza w: 

 1. identyfikowaniu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych od absolwentów na rynku pracy,

 2. opiniowaniu efektów kształcenia i programów studiów,

 3.  opiniowaniu perspektyw rozwoju studiów,

 4.  konsultowaniu projektów dostosowywania kształcenia na studiach do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 1. Współpraca, w miarę możliwości, w organizacji i realizacji studenckich praktyk zawodowych,

 2. Udzielanie wsparcia dla inicjatyw zastosowania i popularyzowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym osiągnięć naukowych środowiska akademickiego Wydziału, udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, wzajemnych konsultacji.

 3. Zabezpieczenie możliwości uczestnictwa nauczycieli i terapeutów w konferencjach organizowanych przez Wydział UMK.

 4. Współdziałanie w organizowanych przez instytucje przedsięwzięciach o charakterze naukowym i dydaktyczno-wychowawczym.

 5. Korzystanie z ofert studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego.

 

                                

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "SEZAM"

 

1. Organizujemy terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży z autyzmem

2. Diagnozujemy autyzm

3. Prowadzimy działalność popularyzatorską na temat autyzmu

ul. Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz
tel. 668 408 901
facebook: www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Osobom-Autystycznym-SEZAM-w-Grudziądzu

 
                     
 

 

Młodzieżowa Rada Miejska Grudziądza

 

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz postaw demokratycznych, a także wspieranie aktywności młodych ludzi.

Organem wykonawczym Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza jest Prezydium, w którego skład wchodzą: 
Tomasz Starczewski - Przewodniczący Rady
Grzegorz Łysakowski - Wiceprzewodniczący Rady
Kewin Pawłowski - Wiceprzewodniczący Rady 
Paweł Tolla - Sekretarz Rady 

Młodzieżowa Rada Miejska posiada także następujące komisje, które realizują zadania wynikające z uchwał Rady:

Komisja ds. organizacji konkursów - Przewodniczący Juliusz Gajkowski
Komisja ds. Problemów młodego, grudziądzkiego społeczeństwa i spraw uczniowskich - Przewodniczący Grzegorz Łysakowski 
Komisji Sportu i Rekreacji - Przewodniczący Kewin Pawłowski
Komisja Kultury i Rozrywki - Przewodniczący Kamil Tracki

Łącznikiem Młodzieżowej Rady z mediami jest Rzecznik Prasowy - Tomasz Popiołek, natomiast zagadnieniami związanymi z prawami ucznia, zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia Grzegorz Łysakowski, który przyjmuje uczniów w każdy czwartek w godzinach od 16-18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.