"Rehabilitacja 25 plus"

  Uruchomiono pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" finansowany przez PFRON. Placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Zapraszamy do kontaktu na temat programu i możliwości uczestnictwa w nim w naszej Placówce.

Wiecej szczegółów można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-...