Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14

  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. Oddziały klasowe liczą od 2 do 4 uczniów.
  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oddziały klasowe liczą do 8 uczniów.
  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Oddziały klasowe liczą do 16 uczniów.

Z uwagi na stan zdrowia dziecka utrudniający bądź uniemożliwiający uczęszczanie na zajęcia organizujemy nauczanie w formie indywidualnych zajęć zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi organizujemy dla uczniów zgodnie z ich potrzebami zajęcia rewalidacyjne np.: Metoda W. Sherborne, Metoda M. Montessori, M. Ch. Knill, A. Tomatis, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy  terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, kynoterapia, wspomaganie rozwoju mowy, zajęcia muzyczne, rozwój aktywności twórczej, rehabilitacja ruchowa, sala doświadczania świata

Zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę świetlicową.

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychoedukacyjnymi. 

Uczniom zapewniamy pobyt w Internacie, gdzie ponoszone są koszty związane tylko z wyżywieniem. Internat czynny jest od poniedziałku do piątku.

  • Internat
  • Zapraszamy do punktu konsultacyjnego