Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla uczniów – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oddziały klasowe liczą do 8 uczniów.

Profile, które umożliwiają poznawanie i zdobywanie umiejętności z danego zakresu:

  • Gospodarstwo domowe
  • Dekoratorstwo, w tym rękodzieło rzemieślnicze i sztuka użytkowa
  • Szycie i elementy dziewiarstwa
  • Obróbka drewna
  • Prace użyteczne

Z uwagi na stan zdrowia dziecka utrudniający bądź uniemożliwiający uczęszczanie na zajęcia organizujemy nauczanie w formie indywidualnych zajęć zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi organizujemy dla uczniów zgodnie z ich potrzebami zajęcia rewalidacyjne np.: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A.Tomatis, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy  terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, dogoterapia, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa  

Zapewniamy uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę świetlicową.

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychoedukacyjnymi. 

Uczniom zapewniamy pobyt w Internacie, gdzie ponoszone są koszty związane tylko z wyżywieniem. Internat czynny jest od poniedziałku do piątku.