Szkolny olimpijczyk

Cechy wyróżniające "Szkolnego Olimpijczyka":

 • chętny do rozwijania swoich zainteresowań
 • uczynny
 • wytrwały w dążeniu do osiągnięcia celu
 • systematyczny w swojej pracy
 • dzielny w pokonywaniu swoich słabości
 • tolerancyjny dla innych
 • uczciwy w przestrzeganiu zasad rywalizacji "fair play"

Regulamin konkursu "Szkolny Olimpijczyk"

 1. Konkurs "Szkolny Olimpijczyk" trwa od 1 października do 31 maja każdego roku szkolnego.
 2. Wychowawca zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu "Szkolny Olimpijczyk", kategoriami i kryteriami do poszczególnych kategorii.
 3. Wychowawca wspiera uczniów w swojej działalności.
 4. Wychowawca przedstawia dane ucznia - uczestnika konkursu, gormadzi dowody poświadczające jego działalność, składa sprawozdanie pisemne z działalności ucznia w określonym terminie i przekazuje je koordynatorowi konkursu "Szkolny Olimpijczyk".
 5. Wychowawca zgłasza kandydaturę ucznia do konkursu w określonej kategorii pod koniec I semestru (do wyróżnienia) i do 31 maja bieżącego roku szkolnego koordynatorowi konkursu.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 7. Uzeń systematycznie pracuje w ciągu całego roku szkolnego.
 8. Uczeń - uczestnik konkursu zgłasza wychowawcy klasy wykonanie określonych zadań jeden raz w miesiącu.
 9. Tytuł "Szkolnego Olimpijczyka" przyznaje Kapituła Szkolnego Olimpijczyka jeden raz w roku podczas obchodów Dnia Patrona

Kategorie i kryteria:

Wyróżniający się  uczeń – kryteria:
- posiada wysoką frekwencję  (powyżej 85%)
- wzorowo się zachowuje
- uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce
- systematycznie przygotowuje się do zajęć, brak uwag negatywnych oraz ocen  niedostatecznych
- aktywny (udział w konkursach, zawodach, reprezentuje  szkołę)
- zachowuje się kulturalnie
 
Wzorowy uczeń – kryteria:
- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce
- zachowuje się bardzo dobrze
- osiąga wysoką frekwencję
- jest  aktywny   (udział w zawodach, konkursach, akcjach, pracach samorządu  szkolnego, )
- zachowuje się kulturalnie
 
Plastyk – kryteria:
- wykonuje prace plastyczne i prezentuje je na forum klasy
- osiąga bardzo dobre  oceny na zajęciach plastyki
- bierze udział w konkursach na różnych szczeblach
- reprezentuje Ośrodek w różnych konkursach
- posiada osiągnięcia ze swojej działalności (dyplomy, wyróżnienia, nagrody  inne)
- zgłasza się do pomocy w wykonywaniu gazetek szkolnych, klasowych,
  dekoracji i scenografii  podczas przedstawień
- godnie reprezentuje Ośrodek  na wystawach, konkursach  i innych imprezach
 
Aktor  - kryteria:
- rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w kółkach zainteresowań  np. teatralne, recytatorskie
- systematycznie bierze udział w próbach przygotowujących do występów
- jest punktualny, zdyscyplinowany na próbach, przedstawieniach
- poświęca swój wolny czas na próby
- godnie reprezentuje Ośrodek 
 
Muzyk -  kryteria:
- prowadzi działalność muzyczną  na forum klasy
- rozwija swoje zainteresowania  ( kółko zainteresowań, chórek szkolny)
- bierze udział w konkursach, festiwalach, uroczystościach  na różnych  szczeblach
- godnie reprezentuje Ośrodek podczas konkursów, uroczystości
- posiada osiągnięcia: dyplomy, wyróżnienia, nagrody
- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów, muzyka  itd.
 
Hobbysta  - kryteria:
- określa swoje zainteresowania, posiada kolekcję, zbiór, wiedzę, umiejętności  w  danej  dziedzinie
- prezentuje swoje hobby w klasie, szkole np. podczas uroczystości szkolnych  Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Matki i Ojca, Dzień hobbysty itp.
- posiada osiągnięcia: dyplomy, wyróżnienia
 
Sportowiec – kryteria:
- systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych obowiązkowych i pozalekcyjnych
- systematycznie poprawia swoje wyniki sportowe
- godnie  reprezentuje Ośrodek w zawodach na różnych szczeblach
- posiada osiągnięcia: dyplomy, wyróżnienia
- przestrzega zasad rywalizacji „ fair play”
 
Siłacz  - kryteria:
- zna swoje słabości i podejmuje się je pokonać ( porzuca swój nałóg, nawyk)
- poddaje się obserwacji wychowawcy, nauczycieli, samorządu szkolnego
- posiada wiedzę o swoim nałogu, jego skutkach  i potrafi  ją przekazać w różnej  formie (gazetki, plakaty, inne)
- otrzymuje  mniej uwag negatywnych dotyczących nałogu, nawyku,  brak spóźnień na lekcje
 
Ekolog   kryteria:
- systematycznie  działa  na rzecz przyrody ( zbiórka makulatury, wiedza nt. ochrony przyrody, udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody)
- przejawia duży stopień samodzielności  w swoim działaniu na rzecz przyrody
- posiada osiągnięcia ( dyplomy, wyróżnienia)
- przejawia zachowania  proekologiczne na co dzień
- godnie reprezentuje Ośrodek
 
Mały Olimpijczyk:
- chętnie podejmuje się pożytecznych działań
- wytrwale  dąży do osiągnięcia celu
- potrafi walczyć ze swoimi słabościami
- pracuje systematycznie
- wyróżnia się  swoimi dobrymi cechami