Współdziałanie

  1. Wraz z Radą Rodziców ustalamy działania, które  umożliwią jak najlepszy rozwój dzieci

  2. Rodzic uzgadnia z wychowawcą sposobu komunikacji, wymiany informacji na temat dziecka, jego potrzeb

  3. Zapraszamy rodziców do udziału we współtworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dziecka (każda informacja od państwa o dziecku jest cenna)

  4. Możliwy jest udział rodziców w spotkaniach zespołu nauczycielskiego klasy, do której uczęszcza dziecko

  5. Stwarzamy rodzicom możliwość czynnego udziału w życiu placówki przez udział i włączanie w organizację:

         - wyjść i wycieczek

         - imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych

         - uroczystości organizowanych na terenie szkoły, klasy, grupy oraz poza terenem placówki

      6. Jesteśmy otwarci na inicjatywy rodziców, wspomagamy ich realizację