Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzenie umysłowym w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi organizujemy zajęcia indywidualne zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane są w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo i prowadzone przez specjalistów we współpracy z rodzicami.

Wykorzystujemy różnorodne metody diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego, m.in.: W. Sherborne, M. Montessori, M. Ch. Knill, A.Tomatis, Makaton, EEG Biofeedback, terapia taktylna, elementy  terapii behawioralnej, integracji sensorycznej, dogoterapia, wspomaganie rozwoju mowy, rehabilitacja ruchowa.